Algemene voorwaarden

A-SYS Computers B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van A-SYS Computers B.V., hierna te noemen: “de gebruiker”.
1.2  De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als: “de wederpartij”.
1.3  Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien de gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.4  Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, wijst de gebruiker de algemene voorwaarden die haar de wederpartij gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige in strijd zijn.
1.5  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.6  Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens binden haar niet.
1.7  Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor de gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. De gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
1.8  De omvang van de verplichtingen van de gebruiker worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door de gebruiker zal de wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd.
1.9  Daar waar in deze overeenkomst over schriftelijk wordt gesproken wordt daarmee een langs electronische weg ontvangen bericht gelijkgesteld.
1.10  Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.11  De gebruiker is steeds bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 2: Prijzen

2.1  Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn af magazijn, exclusief BTW in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht en assurantie, etc.
2.2  Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor de gebruiker de goederen en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen dan wel de order te annuleren, terwijl de gebruiker niet aansprakelijk is voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan.

Artikel 3: Koop op afstand

3.1  Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a en 46b van het Burgerlijk Wetboek.
3.2  Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 3.1, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak, de overeenkomst met de gebruiker te ontbinden. De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven.
3.3  Ontbinding ingevolge het bepaalde in artikel 3.2 is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan gebruiker.
3.4  Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende zaken – zullen uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
3.5  De wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend inroepen op de wijze die door de gebruiker bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
3.6  In geval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij, op een door de gebruiker te bepalen wijze, aan de gebruiker retour gezonden te worden.
3.7  In geval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door de gebruiker zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is de gebruiker gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.8  De gebruiker heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover de gebruiker vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.
3.9  De gebruiker stelt de wederpartij per omgaande na ontvangst van de zaak in kennis van een eventuele weigering, dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

Artikel 4: Levering

A. bij levering af het magazijn, dan wel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

4.1  Levering vindt plaats af fabriek tenzij levering af magazijn of franco levering schriftelijk is overeengekomen. Alle door de gebruiker geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de wederpartij.
4.2  Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.3  De goederen worden geacht door de gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:

B. bij franco levering, zodra de goederen bij de wederpartij zijn aangevoerd en gelost.

4.4  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
4.5  Indien betaling door middel van automatische afschrijving is overeengekomen zal de feitelijke aflevering niet eerder hoeven plaats te vinden dan nadat de termijn waarbinnen de wederpartij het afgeschreven bedrag kan storneren, voorbij is.
4.6  Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd..
4.7  Indien het niet mogelijk blijkt zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
4.8  Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in artikel 4.7, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim.
4.9  Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

Artikel 5: Vervoer

5.1  Alle door wederpartij bestelde goederen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor risico van de wederpartij door de gebruiker afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen c.q. diensten worden geacht voor risico van de wederpartij te zijn verleend.
5.2  Het transport van de goederen zal op een door de gebruiker te bepalen wijze geschieden.
5.3  Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de wederpartij komen.
5.4  Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van de gebruiker niet kan doorgaan, is de gebruiker gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, zulks onverminderd het recht van de gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.
5.5  Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf de fabriek of het magazijn van de gebruiker is voor rekening van de wederpartij zelfs in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de wederpartij zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

Artikel 6: Reclames

6.1  De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.
6.2  Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
6.3  Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.
6.4  Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
6.5  Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.6  De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
6.7  In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal de gebruiker in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen/opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
6.8  Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
6.9  Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6.10  Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
6.11  In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
6.12  In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

Artikel 7: Overmacht

7.1  In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
7.2  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen, ziekte van personeel, netwerkstoringen en transportmoeilijkheden, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
7.3  In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 8: Betaling

A. Betaling onder rembours: Betaling vindt à contant plaats ten tijde en ter plaatse van de feitelijke aflevering.

8.1  Betaling kan geschieden op de navolgende wijzen:

B. Betaling door automatische afschrijving: De wederpartij geeft een volmacht aan de gebruiker om de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde gelden te doen afschrijven van de bank-/girorekening van de wederpartij. C. Betaling op rekening: Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Betaling op rekening is alleen toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

8.2  Bij iedere overeenkomst welke langs electronische weg tot stand komt geldt als uitgangspunt dat de wederpartij akkoord gaat met automatische afschrijving (vòòrdat feitelijke aflevering plaatsvindt) en hiertoe volmacht geeft aan de gebruiker, als omschreven in artikel 8.1 sub B. Dit beding maakt derhalve steeds deel uit van elke langs electronische weg tot stand gekomen overeenkomst tenzij schriftelijk betaling onder rembours is overeengekomen.
8.3  Van de overeengekomen wijze van betalen blijkt uit de door gebruiker aan de wederpartij, langs electronische weg, verzonden bevestiging van de order naar het door de wederpartij opgegeven email-adres.
8.4  Stornering van afgeschreven bedragen door de wederpartij leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van het verschuldigde bedrag zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
8.5  Ingeval betaling op rekening is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 4.7 niet kan worden geleverd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8.6  Indien een factuur na het verstrijken van de in artikel 8.1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

B. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 100,00. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8.7  Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
8.8  Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
8.9  Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.10  A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1  De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
9.2  Zolang de geleverde zaken ingevolge dit artikel eigendom zijn en blijven van de gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door de gebruiker. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad € 25.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
9.3  Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.4  De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

aangesproken beperkt tot 6 maanden.

10.1  De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van directie en/of leidinggevend personeel.
10.2  Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
10.3  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
10.4  Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
10.5  A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken. A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

10.6  Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant danwel in het onderliggende contract van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
10.7  De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 11: Garantiebepalingen

Op aanvraag is door de gebruiker een lijst af te geven, waarin de diverse garantietermijnen voor de verschillende goederen c.q. producten staan vermeld. Bedoelde garantie wordt op slechts de materialen gegeven; en geldt slechts bij normaal gebruik. Desgevraagd wordt door de gebruiker een garantiebewijs afgegeven, hetgeen als zodanig het enig geldige bewijs voor garantie is.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1  De gebruiker garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door de gebruiker geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal de gebruiker, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij de gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat de gebruiker in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
12.2  De gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door de gebruiker ontwikkelde programmatuur. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. De gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij de gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan de gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de gebruiker de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als de gebruiker juist acht.
12.3  Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket berusten en blijven berusten bij de gebruiker, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van de gebruiker zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
12.4  Het is de gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de gebruiker kan bevatten.

Artikel 13: Faillissement

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Annulering en ontbinding

14.1  De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
14.2  Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs en vergoeding van alle door de gebruiker ter zake gemaakte kosten, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
14.3  Voorts is de wederpartij tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake.
14.4  Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 15: Vertrouwelijke informatie

15.1  Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.
15.2  Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
15.3  Al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking stelt, in verband met de door de gebruiker te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. De gebruiker staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de gebruiker zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
15.4  Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
15.5  De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.

Artikel 16: Medewerking door de wederpartij

16.1  Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij de gebruiker steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.
16.2  De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken en/of programmatuur, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
16.3  Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
16.4  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken voormeld, ter beschikking van de gebruiker staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de gebruiker in rekening worden gebracht.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1  Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
17.2  Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
17.3  In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
17.4  Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de gebruiker maatwerkprogrammatuur speciaal voor de wederpartij ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Artikel 18: Ontwikkeling van programmatuur

18.1  Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De gebruiker zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat.
18.2  Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan de gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
18.3  De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door de gebruiker opgeleverde programmatuur, indien de facturen voldaan zijn.

Artikel 19: Wijzigingen en meerwerk

19.1  De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
19.2  Indien voor de programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal de gebruiker de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 20: Oplevering en acceptatie

20.1  De gebruiker zal de te ontwikkelen programmatuur aan de wederpartij conform specificatie gebruiksklaar opleveren.
20.2  Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.
20.3  Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij de gebruiker hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 14 dagen onderbroken wordt totdat de gebruiker de gebreken heeft hersteld.
20.4  Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. De gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld.
20.5  De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien de wederpartij de gebruiker niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 4, of na het herstel van de gemelde gebreken.

Artikel 21: Garantie

Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. De gebruiker garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing wanneer de programmatuur door anderen dan de gebruiker is gewijzigd.

Artikel 22: Auteursrechtgarantie

De gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door de gebruiker ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. De gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij de gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan de gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de gebruiker de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als de gebruiker juist acht. GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de gebruiker de wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de wederpartij is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 23: Gebruiksrecht

23.1  De gebruiker verleent de wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.
23.2  Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
23.3  Tenzij de gebruiker afwijkende bepalingen stelt, is het de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën te maken van het standaardpakket. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materialen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
23.4  Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.

Artikel 24: Eigendom en bescherming

24.1  De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket blijven bij de gebruiker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
24.2  Ter bescherming van de rechten van de gebruiker zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. De wederpartij is er mee bekend dat het standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de gebruiker bevat.
24.3  Het is de gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

Artikel 25: Onderhoud

25.1  Indien voor het standaardpakket een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de gebruiker in de programmatuur geconstateerde gebreken aan de gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van het standaardpakket (de gebruikershandleiding) voldoet. De gebruiker garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
25.2  De gebruiker kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan de gebruiker is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
25.3  Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de gebruiker bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. 3 maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is de gebruiker niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan de gebruiker een vergoeding vragen.

Artikel 26: Standaardpakket van toeleverancier

Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. De gebruiker zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.